Cilvēks cilvēkam

Uzņemšana

Sākotnējo informāciju par klientu Iestāde iegūst no šādiem klienta vai tā likumiskā pārstāvja līdzpaņemtiem dokumentiem:

 • ģimenes ārsta izziņas par personas veselības stāvokli;
 • invalīda apliecības;
 • pases;
 • citiem dokumentiem, kas apliecina klienta personu, veselības stāvokli un īpašas vajadzības.

 

Iestāšanās dienā klients vai tā likumiskais pārstāvis Iestādes vadītājai iesniedz šādus dokumentus:

 • iesniegumu brīvā formā ar lūgumu uzņemt viņu Iestādē  uz pastāvīgu dzīvi;
 • sociālā dienesta novērtējuma karti;
 • lēmumu par ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes iestādē, ja klienta līdzfinansētājs būs pašvaldība;
 • informāciju par samaksas kārtību, ja klienta līdzfinansētājs būs pašvaldība;
 • pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja klients pilnvarojis citu personu rīkoties savā vārdā;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par ienākumu apmēru;
 • Ģimenes ārsta izziņu Nr. 027/U;
 • Ģimenes ārsta izziņu par pārslimotajām slimībām un atbilstību vispārējā tipa ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādei;
 • invaliditāti apliecinošu dokumentu – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izziņu (oriģinālu);
 •  invalīda apliecību (oriģinālu);
 • pasi (oriģinālu);
 • citus personīgos dokumentus;
 • aizpilda Iestādes klienta anketu.


Starp klientu vai tā likumisko pārstāvi no vienas puses un Iestādes vadītāju no otras puses, kā arī – pēc nepieciešamības - pašvaldību – no trešās puses, noslēdz līgumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un to apmaksas kārtību, kurā paredz abu pušu pienākumus, tiesības, atbildību, līguma darbības termiņu un pirmstermiņa izbeigšanu;


Klients vai tā likumiskais pārstāvis raksta iesniegumu, adresētu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), minot sociālo pakalpojumu saņemšanas un apmaksas līguma numuru un noslēgšanas datumu, ar lūgumu:

 • izsniegt izziņu par viņam aprēķinātās pensijas apjomu;
 • pensiju ieskaitīt Iestādes bankas kontā.

Pēc līguma noslēgšanas tiek iekārtota klienta karte, klienta personas lieta un uzsākts/ izstrādāts sociālās aprūpes/ rehabilitācijas plāns;
Klienta adaptācijas periods Iestādē ir 10 (desmit) kalendārās dienas.